+420 776 448 853
(Po-Pá, 8:00-17:00)

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop GOLDEN GATE CZ a.s.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti GOLDEN GATE CZ a.s., IČO: 248 39 540, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1282/51, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17136 (dále jen „prodávající“) upravují práva a povinnosti prodávajícího a třetích stran (dále jen „kupující“) vznikající mezi prodávajícím a kupujícím (dále společně také jen „smluvní strany“) na základě kupních smluv uzavřených v souvislosti s prodejem drahých kovů prostřednictvím e-shopu umístněného na internetové adrese eshop.goldengate.cz (dále jen „e-shop“). VOP tvoří nedílnou součást každé uzavřené kupní smlouvy podle dále stanovených podmínek.
  2. Drahými kovy se pro účely těchto VOP rozumí zejména investiční mince, investiční slitky a další produkty z drahých kovů, podle aktuální nabídky v e-shopu, které k prodeji nabízí prodávající.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Kupující je oprávněn registrovat se v e-shopu a získat přístup do vlastního uživatelského rozhraní. Uživatelský účet obsahuje zejména informace o provedených objednávkách a údaje o kupujícím usnadňující další nákupy v e shopu. Registrace a uživatelský účet nejsou podmínkou provedení nákupu v e-shopu. Kupující je povinen při registraci v e-shopu a využití uživatelského účtu uvádět pouze pravdivé údaje a neprodleně je aktualizovat, pokud dojde k jejich změně. Prodávající nenese odpovědnost za správnost a úplnost zadaných údajů.
  2. Přístup k uživatelskému účtu je zajišťován pomocí jedinečného uživatelského jména a hesla, které je kupující povinen chránit. Kupující je povinen zamezit přístupu neoprávněných osob k uživatelskému účtu.
  3. Prodávající nenese odpovědnost za přístupnost a správnou funkčnost uživatelského účtu. Uživatelský účet je možné kdykoli zrušit na základě žádosti kupujícího, nebo též bez této žádosti, pokud není uživatelský účet dlouhodobě využíván, nebo v případě, že kupující poruší své povinnosti plynoucí z kupní smlouvy.
 3. NÁKUP DRAHÝCH KOVŮ
  1. Kupující se zavazuje koupit od prodávajícího drahé kovy, u kterých kupující vybírá druh drahého kovu, jeho hmotnost a počet, a to na základě elektronické objednávky učiněné přímo v rozhraní e-shopu. Veškeré informace o drahých kovech, jejich konečné ceně včetně DPH (není-li dále uvedeno jinak), nákladech na dodání a související služby jsou uvedeny přímo v rozhraní e-shopu.
  2. Objednávka vytvořená na základě výběru kupujícího zahrnuje zejména informace o objednávaných drahých kovech a jejich vlastnostech, o způsobu provedení platby a dodání drahých kovů a informace o nákladech spojených s dodáním zboží, případně s jinými službami, jejichž výše je uvedena v rozhraní e-shopu. Do doby dokončení objednávky provedením příslušné volby v e-shopu má kupující možnost kontrolovat zadané údaje a jakkoli tyto údaje měnit. Po dokončení objednávky v e-shopu je objednávka pro kupujícího závazná.
  3. Na základě elektronické objednávky kupujícího zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím e-mailu písemné potvrzení o přijetí objednávky, které bude obsahovat rekapitulaci objednávky kupujícího, číslo bankovního účtu prodávajícího, variabilní symbol kupujícího a cenu drahého kovu. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky.
  4. Ceny drahých kovů jsou platné po dobu jejich zveřejnění v e-shopu. U vybraných produktů, které prodávající odpovídajícím způsobem viditelně označí v e shopu, je prodávající oprávněn na základě elektronické objednávky zaslat kupujícímu potvrzení podle tohoto bodu 3.3, ve kterém uvede pouze předpokládanou cenu drahého kovu, která podléhá upřesnění dle tzv. Londýnského fixingu (dále jen „předběžná cena“).
  5. 3.5 Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu drahého kovu nebo předběžnou cenu ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemného potvrzení objednávky kupujícímu, nestanoví-li tyto VOP jinak. Předběžná cena představuje zálohu na úhradu kupní ceny.
  6. V případě úhrady předběžné ceny kupujícím se prodávající zavazuje následující pracovní den (i) provést fixaci kupní ceny drahého kovu dle tzv. Londýnského fixingu a stanovit konečnou cenu drahého kovu (dále jen „konečná cena“), a (ii) odeslat kupujícímu konečnou fakturu obsahující výši konečné ceny.
  7. Pokud bude rozdíl mezi předběžnou cenou a konečnou cenou menší než 50 Kč, dochází úhradou předběžné ceny došlo k zaplacení konečné ceny. Pokud bude konečná cena vyšší o více než 50 Kč než předběžná cena, je kupující povinen uhradit prodávajícímu nedoplatek konečné ceny, a to na bankovní účet prodávajícího ve lhůtě 14 dnů ode dne odeslání konečné faktury. Pokud bude konečná cena nižší o více než 50 Kč než předběžná cena, je kupující oprávněn ponechat přeplatek u prodávajícího na úhradu jiného nákupu, jinak prodávající zašle přeplatek na bankovní účet kupujícího do 14 dnů ode dne doručení žádosti kupujícího o zaslání přeplatku.
  8. Pro účely těchto VOP pracovními dny nejsou dny, které byly v rozhraní e-shopu označeny jako dny, kdy nelze zajistit fixaci kupní ceny drahého kovu. V takovém případě se prodávající zavazuje provést fixaci kupní ceny drahého kovu v nejbližším následujícím pracovním dni.
  9. Kupujícímu vzniká právo na dodání drahého kovu okamžikem, kdy je prodávajícímu úplně uhrazena kupní cena drahého kovu, tj. i konečná cena.
  10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám a tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Prodávající umožňuje provedení veškerých plateb bezhotovostně on-line platební kartou nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v písemném potvrzení objednávky. Veškeré platby se považují za zaplacené dnem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
  2. Kupující bere na vědomí, že obchodní zástupci ani jiní zprostředkovatelé prodávajícího nejsou oprávněni k převzetí jakýchkoliv plateb v hotovosti, šecích ani v jiné formě na účet prodávajícího.
  3. Kupující je povinen každou platbu dle kupní smlouvy vždy řádně označit variabilním symbolem, který je uveden v písemném potvrzení objednávky, nebo na příslušné faktuře. Platba, která nebude takto označena, není považována za řádně uhrazenou, a to až do doby, kdy dojde na základě dodatečného upřesnění kupujícím k jejímu řádnému označení.
  4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  5. Kupující ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí s vystavováním a použitím daňového dokladu – faktury v elektronické podobě. Faktura v elektronické podobě bude zaslána prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvede při vytvoření objednávky.
 5. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Vlastnické právo k drahým kovům přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží, tj. i rozdílu mezi předběžnou cenou a končenou cenou.
  2. Prodávající je povinen dodat drahé kovy kupujícímu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy kupující uhradí konečnou cenu drahých kovů a případné náklady na jejich odeslání a další zvolené služby. Dodací adresu a způsob dodání drahého kovu určí kupující při vytvoření elektronické objednávky podle možností, které e-shop aktuálně nabízí. Kupující je povinen drahý kov při dodání převzít. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a jakékoli závady neprodleně oznámit přepravci.
  3. V případě osobního odběru drahého kovu je kupující povinen vyzvednout drahý kov ve lhůtě 30 dnů od uzavření kupní smlouvy ve vybrané provozovně prodávajícího. V případě, že si kupující ve stanovené lhůtě drahý kov nevyzvedne, je prodávající oprávněn odeslat drahý kov kupujícímu prostřednictvím smluvního přepravce prodávajícího dle podmínek článku
  4. VOP. Kupující je oprávněn zmocnit třetí osobu k osobnímu odběru drahého kovu, a to výhradně na základě úředně ověřené písemné plné moci obsahující konkrétní specifikaci objednávky nebo objednávek kupujícího, na jejichž základě vznikl kupujícímu nárok na předání drahé kovu.
  5. V případě odeslání drahého kovu prostřednictvím smluvního přepravce prodávajícího, je prodávající povinen drahý kov zaslat jako cenné psaní nebo obchodní balík s plným pojištěním, popř. je doručit v zabezpečených sběrných vozidlech. Náklady na odeslání drahého kovu včetně pojištění hradí kupující. Způsob výpočtu výše nákladů na odeslání drahého kovu stanoví ceník prodávajícího dostupný v e-shopu na adrese Způsoby a ceny dopravy. Náklady na přepravu drahého kovu platí pouze v případech, kdy je doručováno v rámci České republiky.
 6. VADY ZBOŽÍ A REKLAMACE
  1. Ustanovení tohoto článku 6. VOP se neuplatní v případě, kdy je kupujícím podnikatel, který uzavírá smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že drahý kov nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá, že má drahý kov ujednané vlastnosti podle jejich popisu v e-shopu a uzavřené kupní smlouvy, odpovídající jakost, hmotnost, nebo množství a že drahý kov odpovídá případným požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada drahého kovu v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že drahý kov byl vadný již při převzetí.
  3. Kupující je povinen prohlédnout stav drahých kovů bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Případné vady je kupující povinen reklamovat u prodávajícího vždy neprodleně poté, co jakoukoli vadu zjistí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u drahých kovů v době 24 měsíců od převzetí. To neplatí v případě drahého kovu prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení způsobeného obvyklým užíváním, u použitého drahého kovu pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou měl drahý kov při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Kupující nemá právo z vadného plnění v případě, že věděl před převzetím drahého kovu, že má vadu, anebo v případě, že vadu sám způsobí.
  4. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího v kterékoli provozovně, v sídle prodávajícího, nebo prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v těchto VOP. Prodávající vždy vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo uplatněno, co je obsahem reklamace, a jaký způsob vyřízení kupující požaduje. Následně prodávající potvrdí kupujícímu datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případné opravě a době jejího trvání. Při zamítnutí reklamace prodávající poskytne písemné odůvodnění.
  5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu může kupující změnit pouze v případě, že žádá opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  6. Nemá-li drahý kov vlastnosti uvedené v článku 6.2 VOP, může kupující požadovat dodání nového drahého kovu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součásti drahého kovu, může kupující žádat pouze výměnu této součásti. Pokud není výměna možná, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud je to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pokud lze vadu odstranit, má kupující právo jen na bezplatné odstraněné vady. Právo na dodání nového drahého kovu nebo právo odstoupit od smlouvy má kupující i u odstranitelné vady, pokud nelze drahý kov užívat řádně pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
  7. Pokud kupující neodstoupí od smlouvy, neuplatní právo na dodání nového drahého kovu, na výměnu jeho součásti, nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. To platí i v případě, že prodávající nemůže dodat nový drahý kov, vyměnit jeho součást, nebo jej opravit, a dále v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo by zjednání nápravy způsobilo kupujícímu značné obtíže.
  8. Pokud má kupující právo domáhat se opravy drahého kovu, doplnění chybějící součásti, nebo přiměřené slevy z kupní ceny, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění takových práv. Právo na náhradu nákladů je nutné uplatnit do 1 měsíce od uplynutí lhůty pro uplatnění vady, jinak je prodávající oprávněn namítnou, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  9. Pří uplatnění reklamace je kupující vždy povinen uvést podrobný popis vady a předložit doklad o koupi drahého kovu, případně záruční list, byl-li vydán. Lhůta k vyřízení reklamace činí 30 dnů, nestanoví-li příslušné právní předpisy jinak. Není-li reklamace vyřízena ani v této lhůtě, a nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, má kupující právo na výměnu drahých kovů za nové, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy. V případě neoprávněné reklamace vzniká prodávajícímu vůči zákazníkovi nárok na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s posouzením vady a přepravou drahých kovů. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu prodávajícího uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. V případě, že nedojde k úhradě nákladů, má prodávající právo zadržet drahé kovy k zajištění své pohledávky na úhradu nákladů.
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Ustanovení tohoto článku 7. VOP se uplatní pouze v případě, kdy je kupujícím spotřebitel.
  2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. To neplatí v případech uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), zejména v případě, že se kupní smlouva týká dodávky drahých kovů, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, a které mohou nastat ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy, anebo v případě kupní smlouvy o dodávce drahých kovů upravených podle přání kupujícího. Typicky proto nelze odstoupit od kupní smlouvy ohledně drahých kovů, u nichž je nutné určovat konečnou cenu postupem podle těchto VOP.
  3. V případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů drahých kovů nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky.
  4. Odstoupení od smlouvy musí být ve stanovené 14denní lhůtě alespoň odesláno prodávajícímu. Odstoupení musí být učiněno písemně formou jednostranného právního jednání, které lze zaslat na adresu sídla prodávajícího, nebo e-mailovou adresu uvedenou v těchto VOP. Kupující může pro odstoupení použít formulář uvedený v těchto VOP, není to však jeho povinností.
  5. Odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu drahé kovy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu uhrazené peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání drahých kovů, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky do doby, než mu kupující vrátí drahé kovy, nebo prokáže, že je prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud není s kupujícím dohodnuto jinak a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání drahých kovů, vrátí prodávající náklady na dodání drahých kovů pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.
  6. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením drahých kovů prodávajícímu, a to i v případě, že drahé kovy nemohou být vráceny pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Orientační náklady lze odhadovat podle znění ceníku nákladů na odeslání drahého kovu uvedeného v e shopu.
  7. Při odstoupení od kupní smlouvy odpovídá kupující za snížení hodnoty drahých kovů způsobené nevhodným nakládáním s ohledem na vlastnosti a povahu drahých kovů. Nárok na úhradu jakékoli škody vzniklé na drahých kovech je prodávající oprávněn jednostranně započít oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
  1. Kupující bere na vědomí, že ceny vybraných drahých kovů, které jsou označeny v e-shopu jako předpokládané, předběžné, nebo podobným způsobem, jsou pouze informativní, a to s ohledem na pohyb cen drahých kovů na mezinárodních trzích. Kupující si je vědom, že neexistuje jistota budoucího nebo konstantního nárůstu ceny drahých kovů, ale naopak může dojít i k poklesu ceny drahých kovů.
  2. Z důvodu nedostatku drahých kovů na trhu, z důvodu na straně třetích osob nebo z důvodu vyšší moci je prodávající oprávněn prodloužit dobu dodání drahých kovů až o 60 kalendářních dnů.
  3. Kupující bere na vědomí, že případná změna kupní ceny drahého kovu, včetně předběžné ceny, po uzavření kupní smlouvy je okolností, o které prodávající v době uzavření smlouvy nevěděl a vědět nemohl. Kupující je pak s takovou změnou okolnosti smluvního vztahu srozuměn. Kupující na sebe uzavřením kupní smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. V souvislosti s nákup drahých kovů podle těchto VOP dochází ze strany Společnosti ke zpracování osobních údajů, které se řídí samostatnými pravidly nakládání s osobními údaji umístěnými na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.goldengate.cz/pravidla-nakladani-s-osobnimi-udaji/.
  2. Písemnosti doručované smluvními stranami na základě a v souvislosti s kupní smlouvou jsou účinné jejich předáním nebo jejich doručením druhé smluvní straně poštou, osobním převzetím či kurýrem. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím doručovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. V pochybnostech se má za to, že je písemnost doručena okamžikem, kdy se dostala do dispoziční sféry druhé smluvní strany. Tímto ustanovením není dotčena možnost smluvních stran využít pro vzájemnou operativní komunikaci prostředků elektronického či telefonického kontaktu.
  3. V případě elektronické komunikace se kupující může obracet na prodávajícího pomocí e-mailové adresy info@goldengate.cz. V ostatních případech lze veškeré písemnosti zasílat na adresu sídla prodávajícího, tj. Václavské náměstí 1282/51, Praha 1, PSČ 110 00.
  4. Kupní smlouva se uzavírá výlučně v českém jazyce. Práva a povinnosti stran neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány v občanském soudním řízení věcně a místně příslušným soudem České republiky. V případě, že dojde ke sporu z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, e-mail adr@coi.cz. Související informace lze nalézt na adrese www.adr.coi.cz. Kupující, který je spotřebitelem, může k řešení případného sporu využít také platformu pro řešení sporů on-line na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující, který je spotřebitelem, s místem bydliště v jiném členském státě EHP, se rovněž může obracet na Evropské spotřebitelské centrum, více informací je uvedeno na adrese https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en.
  5. Pro prodávajícího nejsou závazné jakékoli kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  6. Odchylná ujednání prodávajícího a kupujícího učiněná při sjednávání jednotlivé kupní smlouvy mají přednost před zněním těchto VOP.
  7. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím je uchovávána prodávajícím v elektronické podobě bez možnosti přístupu kupujícího.
  8. Pokud se jakékoli ustanovení kupní smlouvy, včetně těchto VOP, stane zcela či částečně neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení kupní smlouvy, včetně těchto VOP. V takovém případě na místo neplatného či nevymahatelného ustanovení nastoupí ustanovení, které je svým smyslem a účelem nejblíže neplatnému či nevymahatelnému ustanovení.
  9. Prodávající i kupující berou na vědomí, že v průběhu trvání kupní smlouvy mohou nastat okolnosti, které vyvolají rozumnou potřebu změny VOP. Za tímto účelem se sjednává, že prodávající je oprávněn změnit VOP v nezbytném rozsahu. O změně VOP je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané kupujícímu na adresu sdělenou mu kupujícím. Kupující je oprávněn tuto změnu VOP odmítnout, o čemž je povinen prodávajícího vyrozumět prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané prodávajícímu, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu bylo oznámení o změně VOP doručeno. Právo vypovědět smlouvu ve smyslu § 1752 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
  10. Nedílnou součást těchto VOP tvoří ceník nákladů na odeslání drahého kovu dostupný v e-shopu na adrese /doprava a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný v příloze těchto VOP.
  11. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2020. 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

GOLDEN GATE CZ a.s.
Václavské náměstí 1282/51, Praha 1, PSČ 110 00
info@goldengate.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu následujících drahých kovů:

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:

Podpis:
Datum: